DEKLARACJA UCZNIÓW

My uczniowie SP nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu deklarujemy, że:

 1. Nie będziemy palić papierosów, pić alkoholu i nie będziemy stosować żadnych innych używek.
 2. Nie będziemy ulegać namowom kolegów lub nieznajomych, którzy częstują nas alkoholem, papierosami lub narkotykami, a wszystkie takie przypadki zgłaszać będziemy nauczycielom, rodzicom lub innym dorosłym.
 3. Będziemy asertywni, potrafimy powiedzieć NIE papierosom, alkoholowi, narkotykom.
 4. Będziemy propagować zdrowy tryb życia poprzez racjonalne odżywianie się i uprawianie sportu.
 5. Będziemy właściwie gospodarować wolnym czasem.
 6. Będziemy unikać nieodpowiedniego towarzystwa.
 7. Świadomie będziemy dobierać sobie kolegów i przyjaciół.
 8. W miarę naszych możliwości będziemy namawiać osoby już uzależnione do zerwania z nałogami.
 9. Jesteśmy świadomi zagrożeń i konsekwencji wynikających z przyjmowania używek.
 10. Tworzymy i pielęgnujemy naszą szkołę bez nałogów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma prawo do:

 1. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
  • Dzienny rozkład zajęć jest opracowany w sposób racjonalny i dostosowany do możliwości ucznia.
  • W przypadku zmianowego systemu pracy zapewnia się klasom równomierne rozplanowanie godzin rozpoczęcia zajęć w ciągu tygodnia.
  • Nie zadaje się prac domowych w przypadku, gdy zajęcia dnia poprzedniego kończą się w godzinach popołudniowych, a następnego zaczynają się w rannych (z przedmiotów powtarzających się w tych dniach).
  • Sprawdziany obejmujące więcej niż trzy ostatnie tematy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
  • Wiedza z 3 ostatnich tematów może być egzekwowana od uczniów w sposób pisemny lub ustny bez zapowiedzi.
  • W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 zapowiedziane sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej niż jeden, oprócz sprawdzianów z 3 ostatnich tematów.
  • Sprawdziany muszą być ocenione w ciągu 14 dni, ocenione prace uczniowie mają prawo otrzymać do wglądu, po czym nauczyciel przechowuje je w swojej dokumentacji do końca bieżącego roku szkolnego.
  • Systematycznej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny.
  • Uczeń z „szczęśliwym numerkiem” ma prawo być w danym dniu zwolniony z odpowiedzi.
  • Pozostałe sprawy reguluje regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 3. Stałej pomocy wychowawczej.
 4. Zapewnienia warunków bez przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności.
 5. Podmiotowego i życzliwego traktowania.
 6. Odwołania od stopnia z przedmiotu (wg regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania).
 7. Pomocy w nauce poprzez zajęcia reedukacyjne, zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńską, pomoc w świetlicy szkolnej i pracę indywidualną na lekcji z nauczycielem przedmiotu.
 8. Pracy indywidualnej pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu w celu rozwijania zdolności i zainteresowań; udziału w różnego rodzaju konkursach.
 9. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego.
 10. Rozwijania zamiłowań i zdolności w istniejących na terenie szkoły kołach przedmiotowych i zainteresowań.
 11. Uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego, zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.
 12. Zgłaszania uwag i skarg w kolejności do:
  • Wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego,
  • Dyrekcji szkoły,
  • Rady Rodziców.
 13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 2. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 3. Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia w zespole.
 4. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Dbać o ład, porządek i higienę, szanować mienie szkolne (odpowiedzialność materialną za zdewastowany sprzęt ponoszą rodzice).
 6. Swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować szkołę.
 7. Nie opuszczać terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych; podczas nieobecności nauczyciela nie wolno przebywać w izbie lekcyjnej - w czasie przerw międzylekcyjnych opuścić salę lekcyjną.
 8. Dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny.
 9. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIÓW

Uczniowie dyżurujący podczas przerw wspomagają nauczyciela dyżurującego w poszczególnych miejscach na terenie szkoły lub boiska.

 1. Udział w dyżurach biorą uczniowie klas 7-8.
 2. Uczeń dyżurny zobowiązany jest do noszenia „identyfikatora dyżurnego” (imię, nazwisko, klasa) w czasie pełnienia dyżuru.
 3. Dyżurny powinien zgłosić się na dyżur 15 minut przed godziną 8.00 oraz po dzwonku na każdą przerwę; opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na koniec przerwy.
 4. W każdym miejscu dyżuru dyżuruje dwóch uczniów.
 5. Obowiązkiem ucznia dyżurnego jest zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu wszelkich negatywnych zachowań uczniów.
 6. Uczeń dyżurny zobowiązany jest do kulturalnego, grzecznego zwracania uwagi kolegom, nie stosującym zasad bezpiecznego zachowania się w czasie przerw.
 7. Uczniowie dyżurujący przy toaletach:
  • dziewczęta nie wchodzą do wc chłopców,
  • chłopcy nie wchodzą do wc dziewcząt.
 8. Jeżeli uczeń dyżurny nie może pełnić dyżuru w danym dniu (z różnych uzasadnionych przyczyn) powinien znaleźć zastępstwo, jednocześnie zgłaszając fakt wychowawcy klasy.
 9. Każdy uczeń dyżurny zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dyżurów.

REGULAMIN WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

 1. Podczas przerw dbamy o wzajemne bezpieczeństwo (własne i innych).
 2. Jesteśmy koleżeńscy wobec siebie.
 3. Pomagamy słabszym i niepełnosprawnym.
 4. Używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 5. Szanujemy pomieszczenia i sprzęt szkolny.
 6. Nie wychodzimy poza teren szkoły.
 7. Nie biegamy po korytarzu i holu; spacerujemy.
 8. Przed szatnią ustawiamy się w kolejce i kulturalnie czekamy na wydanie odzieży.
 9. Nie zbiegamy po schodach z pięter.
 10. Kulturalnie korzystamy z toalety.
 11. Natychmiast zgłaszamy każdy wypadek (upadek, uderzenie, skaleczenie, itp.) nauczycielowi dyżurującemu.
 12. Układamy plecaki przy ścianie klasy, w której aktualnie mamy zajęcia.
 13. Podczas przerwy przebywamy w oddali od wind i drzwi wszystkich pomieszczeń.
 14. W czasie pogodnych dni spędzamy przerwę tylko na boisku szkolnym wyasfaltowanym.
 15. Nie wchodzimy na ogrodzenie, nie przeszkadzamy sobie nawzajem w zabawach.
 16. Uczeń nie może przebywać w czasie przerwy w izbie lekcyjnej bez obecności nauczyciela.
 17. Jesteśmy posłuszni wobec dyżurujących nauczycieli oraz dyżurnych uczniów.
 18. Po dzwonku ustawiamy się przy izbie lekcyjnej.