SZCZĘŚLIWY NUMER W DZIENNIKU

Samorząd Uczniowski, po zaopiniowaniu przez Dyrektora szkoły wprowadził funkcjonowanie "Szczęśliwego numeru w dzienniku". Wylosowany codzienne szczęśliwy numer, widoczny będzie w elektronicznym dzienniku oraz na gazetce ściennej na parterze szkoły.

Uczeń z tym numerem, może zostać zwolniony z:

  • niezapowiedzianych, indywidualnych odpowiedzi "przy tablicy",
  • niezapowiedzianych, indywidualnych kartkówek,
  • niezapowiedzianego, indywidualnego sprawdzania zeszytu,
  • innych niezapowiedzianych, indywidualnych form oceniania.

Uwaga:

Uczeń z tym numerem, nie jest zwolniony z udziału we wszelkich zapowiedzianych i niezapowiedzianych: klasówkach, sprawdzianach, kartkówkach, w których uczestniczy cała klasa, a wykluczenie ucznia spowodowałoby zakłócenie oceny stanu wiedzy całej grupy.